Розрахунковий метод визначення геометричних параметрів твердосплавного різального інструмен- та

Автор(и)

  • Leonid Oleksandrovych Petrusenko Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ;
  • Viktor Stepanovych Antonyuk Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ;

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

Міцність різальної частини інструмента, крихке руйнування, твердосплавний інструмент, розтягуючі напруження, ге- ометричні параметри, округлення різальної крайки.

Анотація

Показана актуальність розрахункових методів визначення геометричних параметрів твердосплавного різального інструмента з умов міцності. Наведено розрахунки переднього кута і радіуса округлення різальної крайки за критерієм «нульового» рівня напружень в небезпечній зоні передньої поверхні. Дано пояснення причини зниження рівня напружень, що виникають в небезпечній зоні, при одночасному збільшенні сил різання, при зміні параметрів різальної частини, а також зниження міцності інструмента при перевищенні розрахункових величин оптимальних геометричних параметрів різальної частини інструмента.

Біографії авторів

Leonid Oleksandrovych Petrusenko, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ;

Провідний інженер кафедри «Виробництва приладів» Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Viktor Stepanovych Antonyuk, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ;

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Виробництва приладів» Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Посилання

Haet, G.L. (1975), Prochnost' rezhushhego instrumenta [The durabil- ity of the cutting tool], Mashinostroenie, Moscow, 1975. – 168 р.

Betaneli, A.I. (1973), Prochnost' i nadezhnost' rezhushhego instrumen- ta [Durability and reliability of the cutting tool], Tbilisi : Sabchota Sakartvelo, 1973. – 304.p.

Mazur, N.P., Vnukov, Ju.N., Grabchenko, A.I. end dr. (2013), Osnovy teorii rezanija materialov [Foundations theory of cutting materials], Mazur, N.P. and A.I. Grabchenko (ed), 2 nd(eg), NTU «HPI», Harkov,–, 2013. – 534 p.

Ostaf'ev, V.A. V.S. Antonyuk, H.S. Tыmchyk (1991), Diagnostika processa metallobrabotki [Diagnosis of metalworking process], Kyiv, Tehnіka. 1991. - 152 p.

Loladze, T.N. Prochnost' i iznosostojkost' rezhushhego instrumenta [The durability and wear resistance of the cutting tool], Mashi- nostroenie, Moscow 1982. – 320 p.

Ostaf'ev, V.A. Raschet dinamicheskoj prochnosti rezhushhego instru- menta. [Calculation of the dynamic durability of the cutting tool], Mashinostroenie, .Moscow,. 1979. 168 p.

Petrusenko L.A., Antonyuk V.S. Raschёt napriazhenyi, voz- nykaiushchykh v opasnoi zone lezvyinoi chasty rezhushcheho yn- strumenta [Calculation of stresses arising in the danger zone of the blade portion of the cutting tool] // Visnyk Natsionalnoho tekhnich- noho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut»: Mashynobuduvannia – Kiev: NTUU «KPI». 2016. – Vyp.77. - pp. 147- 156.

Ostaf'ev, V.A., Antonyuk, V.S., Vyslouh, S.P. end dr. Fizicheskie os- novy processa rezanija [Physical bases of the cutting process], Ostaf'ev V.A. (ed) Vishha shkola, Kiev,.1976. - 136 p.

Il'chenko, N.Ja., Kovtunenko, V.V., Petrusenko, L.A, Ob osobennostjah naprjazhennogo sostojanija rezhushhej chasti instrumenta pri preryvistom rezanii [On peculiarities of the reliabil- ity state of the cutting part of the tool during intermittent cutting], Rezanie i instrument. No 22, Harkov., 1979. – No 22. - pp.72-77.

Zorev N.N. Raschёt sostavliaiushchykh sylы rezanyia [Calculation of the cutting force components]–Moscow: Mashhyz, 1952.-364 p.

Maiboroda V.S D.Iu. Dzhulii, I.V.Tkachuk Vplyv umov mahnitno- abrazyvnoho obroblennia na radius okruhlennia rizalnykh kromok, poverkhnevu tverdist ta shorstkist robochykh poverkhon baha- tohrannykh neperetochuvanykh plastyn [Influence of magnetic- abrasive processing for rounding cutting edge radius, surface hard- ness and roughness of working surfaces of polygonal plates nepere- tochuvanyh] // Vistnyk SevNTU. Zb.nauk. prats. Seriia: Mashyno- buduvannia i transport. – Vol.128.- 2012. – pp. 67-71.

Trylysskyi V.O., Bolshakov H.S. Raschёt syl rezanyia dlia ynstru- menta s okruhlёnnoi rezhushchei kromkoi. [Calculation of cutting forces for a tool with a rounded cutting edge.] // Yzvestyia vыsshykh uchebnыkh zavedenyi. Povolzhskyi rehyon. Tekhny- cheskye nauky. 2007. – No 3. – pp. 116 – 122/

Basova E.V. Technological support surface quality and precision elements made of hardened chrome-molybdenum steel by high-speed milling [Tekhnologicheskoe obespechenie kachestva i tochnosti poverkh- nostey detaley iz zakalennykh khromomolibdenovykh staley metodom vysokoskorostnogo frezerovaniya]:… dis…. kand. tekhn. nauk : 05.02.08 / Basova Evgeniya Vladimirovna. – Kharkov, 2014.

– 236 p. – Bibliogr. : pp. 214–226

Basova E.V. Obespechenie tochnosti izgotovleniya slozhnoprofilny- ih poverhnostey kontsevyimi frezami na obrabatyivayuschih tsen- trah [Ensuring the accuracy of the manufacture of sophisticated sur- faces with end mills at machining centers]. Problemyi proektiro- vaniya i avtomatizatsii v mashinostro-enii – 2015: sbornik nauch- nyih trudov. Zakryitoe aktsionernoe obschestvo «ONIKS». – Irbit: ZAO «ONIKS», 2015. – 235 p.: il, tabl. pp. 153-162.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-02