УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ПРОДУКЦІЇ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Магомедємін Ісамагомедович Гасанов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-2161-2386
  • Руслан Павлович Мигущеко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-3287-9772
  • Олександр Миколайович Шелковий Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0002-7414-4854
  • Валерій Андрійович Фадеев Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-2535-9039
  • Олександр Юрійович Заковоротний Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-4415-838X
  • Олександр Олександрович Клочко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0000-0003-2841-9455
  • Віталій Сергійович Федоренко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна https://orcid.org/0009-0006-3781-6144

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-004X.2023.2(8).01

Ключові слова:

життєвий цикл, управління, авіаційне підприємство, інтеграція, РDМ-системи, САПР, технологічна підготовка, авіаційні підприємства, PLM-рішення, інформація, бізнес-процеси, функціональність, гнучкість, масштабованість

Анотація

Основні положення концепції інтеграційної технологічної підготовки авіаційного підприємства PLM-рішенням включають повний детальний опис, захищене зберігання та кероване використання всієї інформації про продукцію протягом усього життєвого циклу продукції з підтримкою цілісності та несуперечності інформації про продукцію та підтримкою та управлінням усіма бізнес-процесами, пов'язаними з ними даними поширення інформації у всьому підприємству. До складу PLM-рішень на машинобудівного підприємства включені кошти з управління проектами, кошти календарного планування та управління вимогами з використанням засобів Workflow, які реально дозволяють автоматизувати бізнес-процеси в рамках усього підприємства.

Біографії авторів

Магомедємін Ісамагомедович Гасанов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Проректор по науково-педагогічній роботі, доктор технічних наук, професор кафедри технологія машинобудування і металорізальні верстати

Руслан Павлович Мигущеко , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор, проректор по науково-педагогічній роботі

Олександр Миколайович Шелковий, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор

Валерій Андрійович Фадеев, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор

Олександр Юрійович Заковоротний, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та програмування

Олександр Олександрович Клочко , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Ravs`ka N.S., Parnenko V.S., Gasanov M.I`., Zakovorotnij O.Yu., Klochko O.O. Naukovi` osnovi viznachennya zalezhnostej teori`yi ri`zannya v algoritmakh pri reali`zaczi`yi nejronnikh merezh proczesi`v formoutvorennya // Vi`snik Naczi`onal`nogo tekhni`chnogo uni`versitetu «KhPI`». Seri`ya: Tekhnologi`yi v mashinobuduvanni` = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Techniques in a machine industry: zb. nauk.pr. / Nacz. tekhn. un-t «Kharki`v. poli`tekhn. i`n-t». – Kharki`v : NTU «KhPI`», 2023. – # 1 (7) 2023. – S. 29–35. – ISSN 2079-004Kh, DOI: 10.20998/2079-004X.2023.1(7).04.

Timofeev, Yu.V. Setevoe mnogourovnevoe predstavlenie organizaczionno-tekhnologicheskikh struktur proizvodstvenny`kh sistem / Yu.V. Timofeev, A.N. Shelkovoj, Yu.G. Guczalenko // Vi`snik Naczi`onal`nogo tekhni`chnogo uni`versitetu "Kharki`vs`kij poli`tekhni`chnij i`nstitut": Zbi`rka naukovikh pracz`. Tematichnij vipusk Tekhnologi`ya v mashinobuduvanni`. - Kharki`v: NTU "KhPI`", 2005. - No23. - S.194-213.

Timofeev, Yu.V. Modernizacziya organizaczionno-tekhnologicheskoj struktury` uchastka obrabotki detali «Stakan verkhnij» / Yu.V.Timofeev, A.N.Shelkovoj, A.A. Permyakov // Nadi`jni`st` i`nstrumentu ta optimi`zaczi`ya tekhnologi`chnikh sistem: Zbi`rka naukovikh pracz`. - Kramators`k: DDMA. – Vip.19. – 2004. – S.75-81.

Fadeev, V.A. Sintez tekhnologicheskikh sistem mekhanicheskoj obrabotki / V.A.Fadeev // Khar`kov: NTU «KhPI». – 2007.- 187 s.

Shelkovij, O.M. Dosvi`d zastosuvannya i`mi`taczi`jnogo modelyuvannya pri viri`shenni` zadachi` moderni`zaczi`yi virobnichikh pi`drozdi`li`v avi`aczi`jnoyi promislovosti` / O.M.Shelkovij, V.A. Fadyeyev, Yu.G. Guczalenko, Ye.A. Kostigov // Aviaczionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya: Nauchno-tekhnicheskij zhurnal.  Naczional`ny`j ae`rokosmicheskij universitet im. N.E. Zhukovskogo, „KhAI”.  Khar`kov, 2008.  Vy`p. 7/54.  S.181 188.

Magomed Hasanov, Alexander Klochko, Vadim Horoshaylo, Borys Vorontsov, Anton Ryazantsev Duplex Scheme of the Technological Impact of the Provision of Operational Properties of a Hardened Large Module Gears // Int. J. of Integrated Engineering Vol. 14 No. 6 (2022) p. 55-62, http://penerbit.uthm.edu.my/ojs/index.php/ijie, ISSN : 2229-838X e-ISSN : 2600-7916 (Skopus).

Ravs`ka N.S., Korbut Ye.V., Rodin R.P., Parnenko V.S., Zakovorotnij O.Yu., Klochko O.O., Sapon S.P., dr. Rolahd Loroch. I`mi`taczi`jne modelyuvannya proczesami sproshhenim algoritmom metodu grupovogo vrakhuvannya argumenti`v. // Vazhke mashinobuduvannya. Problemi ta perspektivi rozvitku. Materi`ali XX Mi`zhnarodnoyi naukovo-tekhni`chnoyi konferenczi`yi 01 – 03 veresnya 2022 roku / za zag. red. V. D. Koval`ova. – Kramators`k-Ternopi`l`: DDMA, 2022. – S. 180– 181. – ISBN 978-617-7889-20-4.

Klochko, O., Okhrimenko, O., & Shapovalov, M. (2021). Initial instrumental surface of modular millings on the basis of one-band hyperboloid for the manufacture of gear wheeled wheels. Mechanics and Advanced Technologies, 5(3), 374–380. https://doi.org/10.20535/2521-1943.2021.5.3.250168.

Osoblivosti` pobudovi algoritmi`v metoda grupovogo vrakhuvannya argumenti`v. Klochko O.O., Korbut Ye.V., Ravs`ka N.S., Rodi`n R.P., Parnenko V.S. Zbi`rnik naukovikh pracz` KhI` Vseukrayins`koyi naukovo-tekhni`chnoyi konferenczi`yi z mi`zhnarodnoyu uchastyu «Proczesi mekhani`chnoyi obrobki, verstati ta i`nstrument», 5–6 listopada 2021 roku. – Zhitomir : Derzhavnij uni`versitet «Zhitomirs`ka poli`tekhni`ka», 2021. – S. 137 –139.

Ravs`ka N.S., Korbut Ye.V., I`vanovs`kij O.A., Rodin R.P., ParnenkoV.S., Zakovorotnij O.Yu., Klochko O.O., Sapon S.P., Loroch Rolahd Teori`yi evristichnoyi samoorgani`zaczi`yi v i`mi`taczi`jnomu modelyuvanni` upravli`nnya proczesami. Problemi i`nformatiki ta modelyuvannya (PI`M-2021). Tezi dvadczyat` pershoyi mi`zhnarodnoyi naukovo-tekhni`chnoyi konferenczi`yi. – Kharki`v: NTU "KhPI`", 2021. – S. 61 – 62.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-03